Ochrona Danych Osobowych

1. Nasze zobowiązanie do ochrony Twojej prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej nazywana „Polityką”) dotyczy kwestii związanych z ochroną Danych osobowych (dalej będą nazwane „Danymi”).

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

− sposobie zbierania i przetwarzania Danych,

− celach przetwarzania Danych,

− Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz naszej pomocy w ich wykonywaniu przez Ciebie.

2. Administrator Danych

Bycie administratorem Danych oznacza, że określony podmiot jest odpowiedzialny za to, by Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych.

Administratorem Danych osobowych jest SZKOŁA TAŃCA ART DANCE Kinga Krysztofiak

ul. Malinowa 1, 62-080 Sady („Szkoła Tańca”).

3. Dane Osobowe

„Dane” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

„Dane specjalne” oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

„Dane dziecka” oznaczają Dane osobowe osób poniżej 16. roku życia.

Rodzaj Danych, w tym Danych dziecka przetwarzanych przez Szkołę Tańca w celu udziału

w naszych kursach, zajęciach, konkursach, turniejach:

1) imię i nazwisko

2) data urodzenia, wiek

3) nr telefonu i/lub adres e-mail.

Rodzaj Danych przetwarzanych przez Szkołę Tańca w celu realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży to Dane określone powyżej, a także Dane specjalne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Do realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży niezbędne jest wypełnienie karty uczestnika wypoczynku określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto możemy potrzebować Danych do podpisania umowy: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres, NIP, telefon, adres e-mail. Podczas realizacji wypoczynku tworzymy dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie konieczne informacje dotyczące dziecka przebywającego na wypoczynku, w tym informacje medyczne jak również mogą znaleźć się tam informacje o nałogach dziecka. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do realizacji wypoczynku i zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecku. Dostęp do tych Danych mogą mieć wyłącznie specjalnie upoważnione osoby.

Podanie przez Ciebie Danych jest w pełni dobrowolne, jednakże Szkoła Tańca realizując swoje działania jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa. W takim przypadku niepodanie Danych może skutkować odmową realizacji usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich Danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością zawarcia umowy lub wystawienia faktury na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili.

4. Cele i podstawy przetwarzania Danych

Szkoła Tańca przetwarza Twoje Dane oraz Dane dziecka w celu wykonania umowy, której jesteś stroną jest lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Szkoła Tańca przetwarza Twoje Dane oraz Dane dziecka w celu dokonania rozliczenia za udział w zajęciach Szkoły tańca oraz wystawienia przez Szkołę Tańca faktury (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Szkoła Tańca przetwarza Twoje Dane oraz Dane dziecka w celu udziału dziecka w konkursach lub turniejach tanecznych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Szkoła Tańca przetwarza również Dane, w tym Dane specjalne oraz Dane dziecka w celu realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 6 ust. 1 pkt d RODO).

Szkoła Tańca przetwarza Dane, w tym Dane specjalne oraz Dane dziecka w celu ochrony żywotnych interesów uczestnika lub innej osoby fizycznej (np. powiadomienia odpowiednich służb w przypadku nagłej utraty przytomności podczas zajęć) (podstawa z art. 6 ust. pkt d RODO).

Szkoła Tańca przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

− w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

− w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Szkoła Tańca przetwarza Twoje Dane oraz Dane dziecka o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

− w celu informowania Ciebie drogą telefoniczną o zmianie grafiku zajęć,

− w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za

pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.),

− w celu marketingowym promującym usługi Szkoły Tańca.

5. Sposób gromadzenia Danych

Twoje Dane i Dane dzieci pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, uzyskujemy je podczas zapisów na nasze zajęcia drogą telefoniczną, e-mailową, poprzez formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej, lub bezpośrednio w jednej z naszych placówek.

Dane dzieci w zakresie kolonii również pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, uzyskujemy je podczas zapisów drogą telefoniczną, e-mailową lub bezpośrednio w jednej z naszych placówek

6. Sposób udostępniania Danych

Twoje Dane, z uwagi na konieczność zapewnienia przez nas odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Twoich praw, mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

− Kuratoriom oświaty, jednostkom sanepid, jednostkom straży pożarnej, policji i innym służbom

uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Szkoły Tańca i kontroli naszych

działań,

− firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia Ciebie lub Twojego dziecka w zakresie

odpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków,

− dostawcom usług umożliwiających Szkoły Tańca zrealizowanie umowy (w szczególności

firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania i wyżywienia,

podmiotom świadczącym usługi turystyczne),

− podmiotom leczniczym w celu zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej dla uczestników

wypoczynku i wycieczek,

− dostawcom usług zaopatrujących Szkołę Tańca w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,

umożliwiające realizacje naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności

dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

− podmiotom odpowiedzialnym za organizacje konkursów i turniejów tanecznych,

− dostawcom usług wspierających Szkołę Tańca w obszarze marketingowym (agencje

reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

− dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, biurom

rachunkowym).

Twoje Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Natomiast w przypadku, gdyby Twoje Dane miałyby zostać przekazane przez Szkołę Tańca do państwa trzeciego, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany przez Szkołę Tańca, po spełnieniu przez Szkołę Tańca warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

7. Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.

8. Okres przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzamy (czyli przechowujemy) tak długo, jak to jest konieczne w celach, w jakich zostały zgromadzone lub zgodnie z ograniczeniami czasowymi określonymi przez prawo oraz praktykę marketingową, chyba że dalsze przechowywanie jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli ogłoszono określony czas przechowywania.

Będziemy przechowywać ograniczone części Danych, które są niezbędne dla celów marketingowych, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika Szkoły Tańca, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 10 lat od wykonania ostatniej usługi na Twoją rzecz.

9. Informacja do osób poniżej 16 roku życia

Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym uczestniku bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.

10. Twoje prawa

Masz prawo skontaktować się z nami w każdym czasie w celu otrzymania informacji o tym czy Twoje Dane są przez nas przetwarzane, a jeśli są to również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu. Możesz także bezpłatnie otrzymać od nas kopię swoich Danych podlegających przetwarzaniu. Uczestnik Szkoły Tańca ma prawo otrzymać swoje Dane w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego oraz przesłać swoje dane innemu administratorowi Danych.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych w bezpośrednich celach marketingowych oraz możesz w dowolnym momencie złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystania swoich Danych lub o usunięcie Danych. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie Danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć usług na Twoją rzecz. Jesteśmy zobowiązani poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd Dane na Twój wniosek.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich Danych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

11. Wizerunek

Zapisują siebie lub swoje dziecko na zajęcia wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku lub wizerunku mojego dziecka oraz nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Szkołę Tańca, wyłącznie na potrzeby promocji Szkoły Tańca.

Taka zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb promocji Szkoły Tańca mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne Szkoły Tańca oraz w celach informacyjnych.

Zgoda obejmuje rozpowszechnianie w Internecie (na stronie internetowej Szkoły Tańca

oraz portalach społecznościowych Szkoły Tańca) oraz zamieszczenie w materiałach

promocyjnych i informacyjnych. Szkoła Tańca oświadcza, że mój wizerunek lub wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie/dla mojego dziecka obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich/mojego dziecka dóbr osobistych.

12. Kontakt

Jeśli chcesz skorzystać z jakiegokolwiek przysługującego Ci prawa, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres: SZKOŁA TAŃCA ART DANCE Kinga Krysztofiak ul. Malinowa 1, 62-080 Sady.